Pravo puta

Hrvatski Telekom d.d. je kao infrastrukturni operator stekao na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK) pravo puta na općem dobru i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih pravnih i fizičkih osoba na kojima ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Potvrdu o pravu puta izdaje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u skladu s odredbama ZEK-a i Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta.

Za one nekretnine na koje se odnose potvrde o pravu puta, a za koje nije moguće utvrditi vlasnika, odnosno upravitelja općeg dobra uvidom u javne knjige, infrastrukturni operator je dužan nakon dobivanja potvrde o pravu puta uputiti javni poziv svim vlasnicima nekretnina, odnosno upraviteljima općeg dobra o izdanim potvrdama o pravu puta i obvezi plaćanja naknade.


Poziv vlasnicima nekretnina
i upraviteljima općeg dobra

© Hrvatski Telekom, 2015.