Zastara tražbine za isplatu dividende za 2007. godinu.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima zastara tražbine za isplatu dividende za 2007. godinu nastupa 20.05.2013. godine.

Unatoč obavijesti o nemogućnosti isplate dividende upućene od strane Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) dioničarima kojima zbog nepotpunosti ili netočnosti podataka dividenda nije mogla biti isplaćena postoji određeni broj dioničara koji nije dostavio točne podatke te im predmetna dividenda nije isplaćena.

Obavještavamo sve dioničare koji nisu primili dividendu za 2007. godinu, a imaju pravo na njenu isplatu da sukladno „Pravilima za dostavu dokumentacije za isplatu neisplaćene dividende u 2008.“ objavljenima na Internet stranici: http://www.t.ht.hr/investitori/upute_03_04_12.asp trebaju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i podatke potrebne za isplatu dividende prije nastupanja zastare.

Pravo na dividendu za 2007. godinu u iznosu 29,56 kn po dionici imaju svi dioničari koji su u evidenciji SKDD-a bili registrirani dioničarima T-HT-a na dan 21.04.2008.“

Linkovi

Kontakti za investitore

 • Odnosi s investitorima
 • Hrvatski Telekom d.d.
  Roberta Frangeša Mihanovića 9
  10110 Zagreb
 • Marina Bengez Sedmak
  Elvis Knežević

  Tel.  +385 1 4911 114
  Fax. +385 1 4911 115
 • e-mail: ir@t.ht.hr

© Hrvatski Telekom, 2015.